DoGrade 2566

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

@
@

ยินดีต้อนรับสู่ระบบการตรวจสอบผลการเรียนและการติดต่องานทะเบียน

DoGrade2566 Online

งานทะเบียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก หรือเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนในรูปแบบ วันที่/เดือน/พ.ศ. ตัวอย่าง 12/01/2554

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 3 โทรศัพท์ 0 3233 7302 ต่อ 4047...OK

บันทึกรหัสที่ขอ DoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

ติดต่องานทะเบียน

228103